กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ การจัดกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย ให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กมีบทบาทในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก ให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคม กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารนายกรัฐมนตรีการแสดง มอบทุนการศึกษา จับฉลากของขวัญและเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายพีรพิชญ์ อ่องเจริญ นายกสโมสรโรตารี่ทุ่งคา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*