กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลศรีสุนทร ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่เยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานในพิธี  มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม การอบรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร และได้รับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จากวัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*