กิจกรรมอบรมให้ความรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน โครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน กิจกรรมโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส งบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีสุนทร กลุ่มเป้าหมายนักเรียน จำนวน ๔๐ คน ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปีโรงเรียนบ้านท่าเรือ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นางวิภาพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางชมษร ฤกษ์สันทัด ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการนี้โรงเรียนบ้านท่าเรือขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*