กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) 

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)  เพื่อส่งเสริมโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแนวทางเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้นวัตกรรมบูรณาการฐานโครงงานที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความแตกต่างของนักเรียนในด้านความถนัดและความสนใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หน่วยการเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำหมักชีวภาพกับการเจริญเติบโตของพืช ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย นางสาวศนาการณ์ นาวีว่อง ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ และมีคุณครูที่รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕ ท่าน จากโรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕) และโรงเรียนบ้านม่าหนิก พร้อมด้วยทีมโค้ชจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมสังเกตการณ์สอนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*