กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อแสดงผลงานโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลงานนักเรียนที่เกิดจากทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงและฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปีโรงเรียนบ้านท่าเรือ

กิจกรรมเปิดบ้านงานวิชาการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อแสดงผลงานโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลงานนักเรียนที่เกิดจากทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงและฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*