กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านการปฏิบัติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย โดยได้รับความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต ให้ความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์พร้อมเจ้าหน้าที่ ณ อาคารมุกดาวดี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*