กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่ถูกต้อง พร้อมทั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ผ่านการปฏิบัติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย
โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต
ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*