กิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง มีสมรรถนะในการเรียนรู้ สามารถนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ บริหารจัดการแก้ไขความขัดแย้ง เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ผ่านการปฏิบัติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*