กิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

     วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้การศึกษาแก่นักเรียน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย นักเรียนจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตเที่ยงธรรม มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง มีทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  ผ่านการปฏิบัติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*