กิจกรรม “อาสาทาสี ทำดีเพื่อน้อง”

โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ ผู้จัดการ บริษัท อภิชัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ,คุณสุธี ศิลปะ ร่วมให้ความอนุเคราะห์สีน้ำอคิลิค สีทารองพื้น และทีมภูเก็ตรักษ์ทำดี และYOUNG SEED จัดกิจกรรม “อาสาทาสี ทำดีเพื่อน้อง” โดยให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร การฉีดล้างทำความสะอาด และดำเนินการทาสีอาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านท่าเรือ ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*