ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่  ๗ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการลูกเสือ  นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญลักษณ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือ พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าเรือ และวัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ เข้าร่วมจำนวน ๘๗ คน เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ สามารถช่วยเหลือตนเอง มีความสามัคคีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาแบบองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*