ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความรัก รวมถึงสร้างแนวร่วมและเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติฯ เขาพระเทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*