งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วย นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ จำนวน ๘ คน เข้าร่วมโครงการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนโครงการในสถานศึกษาต่อไป และร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ทบทวนคำปฏิญาณ ณ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*