งานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี  ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์  ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” ตามนโยบาย รมว.ศธ. ที่เน้นในเรื่องของ “เรียนดี มีความสุข” เพื่อให้ครูเกิดความภาคภูมิใจ เชิดชูเกียรติในวิชาชีพ ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของชาติในมิติต่าง ๆ  ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*