งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ วงศ์มูสา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   โดยกิจกรรมภายในงาน มีการจัด นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ”พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐นิทรรศการวิชาการของสาขาวิชาต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก กิจกรรมการแข่งขันและการประกวดทักษะกระบวนการวิทยศาสตร์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*