ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทรและกองสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน เพื่อควบคุมป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Leave a comment

Your email address will not be published.


*