ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นหมอกควัน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลศรีสุนทร เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน เพื่อควบคุมป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะและเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*