ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

       วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่น
หมอกควัน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลศรีสุนทร เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน เพื่อควบคุมป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะและเป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าเรือ และเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

Leave a comment

Your email address will not be published.


*