ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน จากสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน โรงอาหาร เพื่อควบคุมป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Leave a comment

Your email address will not be published.


*