ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer Vaccine) สำหรับนักเรียน

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียน อายุตั้งแต่ ๑๒ ปี จำนวน ๑๙ คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์  (Pfizer Vaccine) สำหรับนักเรียน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยลดความรุนแรงจากโรคโควิด ๑๙ และเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนท่าอากาศยานภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*