ดำเนินการมอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

              วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินการนัดหมายผู้ปกครอง รับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท ต่อนักเรียน ๑ คน โดยมีนักเรียนได้รับความช่วยเหลือ จำนวน ๑๙๔ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๘,๐๐๐ บาท ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในรูปแบบการจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้และผู้ปกครองให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*