ตรวจหาเชื้อเชิงรุกนักเรียน คณะครูและบุคลากร

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสม (Blended) ระหว่างเรียนที่บ้าน (Online , On demand , On hand) กับเรียนที่โรงเรียน(On site) สลับกลุ่มมาเรียนโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียน
คณะครูและบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  ๒๑๐ คน ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน ๒๐๖ คน ส่งตรวจซ้ำ จำนวน ๔ คน ในการดำเนินการได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์และชุดตรวจ ATK จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร

Leave a comment

Your email address will not be published.


*