ตรวจหาเชื้อเชิงรุกนักเรียน คณะครูและบุคลากรรูปแบบการเปิดเรียนที่โรงเรียน (On site)

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสม (Blended) ระหว่างเรียนที่บ้านกับเรียนที่โรงเรียน รูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) เปิดเรียนเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๓๕๒/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC) ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียน คณะครูและบุคลากรทั้งหมด ๕๑ คน ผลการตรวจคัดกรองไม่พบเชื้อ ในการดำเนินการได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร

Leave a comment

Your email address will not be published.


*