ตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวัง COVID-19

วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีวชิพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ รับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร จำนวน ๓ ท่าน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลศรีสุนทร ผลการตรวจกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย นักเรียนกลุ่มที่ ๒ คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แม่ครัวและแม่ค้าบริเวณหน้าโรงเรียน ผลการตรวจคัดกรองไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทางโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*