ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับ นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู พร้อมกับรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โรงเรียนบ้านท่าเรือมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดผ่านการประเมินทั้ง ๔๔ ข้อ มีความพร้อมที่จะเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ ด้วยรูปแบบการแบ่งกลุ่มนักเรียนสลับมาเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*