ติดตามตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายยุทธนา พรทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางพันทนันท์ ตันติสิทธิพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เข้าติดตามตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานของ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*