ทำบุญกฐินสามัคคีและเจ้าภาพโรงทาน งานทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๖ สมทบทุนเพื่อบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะในการบำรุงวัดท่าเรือ

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีเป็นเงินจำนวน ๘,๔๔๙ บาท (แปดพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) เจ้าภาพโรงทานแจกขนมและน้ำให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในงาน ทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๖ สมทบทุนเพื่อบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะในการบำรุงวัด ณ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภแถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*