ทุนเสมอภาค โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนแบบมีเงื่อนไข

นักเรียนทุนเสมอภาค

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมมอบ เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยในการมอบในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด (การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิและ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล)

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมมอบ เงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*