นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตบริการวิชาชีพตัดผม

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต งานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา โครงการนักศึกษาบริการวิชาชีพตัดผม-เสริมสวย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ออกบริการชุมชนด้านการฝึกทักษะวิชาชีพการตัดผมให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจให้กับกลุ่มนักศึกษาในการประกอบอาชีพส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาในการบริการ ในการนี้โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*