นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ ๑๔ มิถุนายน – ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะครุศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาจริง ณ โรงเรียนบ้านท่าเรือ ขั้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑  จำนวน ๓ สัปดาห์ ซึ่งจะมีสภาพแวดล้อมแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อก้าวย่างที่มั่นคงก่อนจะขึ้นชั้นปีที่ ๕ และจะเป็นครูที่ดีให้ท้องถิ่น ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*