นักเรียนรับ – ส่งเอกสารการเรียนรู้ประจำสัปดาห์

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นัดหมายนักเรียน รับ –ส่งเอกสารการเรียนรู้รูปแบบเรียนที่บ้าน สัปดาห์ที่ ๒ ของการปรับรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่บ้านตามประกาศโรงเรียนบ้านท่าเรือ ที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๔ –๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามแนวทางการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และพบปะครูประจำชั้น
เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้คู่ความปลอดภัย ณ อาคารมุกดาวดี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*