นักเรียนรับ – ส่งเอกสารการเรียนรู้ และอาหารเสริม (นม)

        วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นัดหมายนักเรียน รับ – ส่งเอกสารการเรียนรู้รูปแบบเรียนที่บ้านและอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ ๓๕๒/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาและพบปะครูประจำชั้นเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ณ อาคารมุกดาวดี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*