นักเรียนรับ – ส่งเอกสารการเรียนรู้และอาหารเสริม (นม)

        วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นัดหมายนักเรียนรับ – ส่งเอกสารการเรียนรู้และอาหารเสริม (นม) ในช่วงการจัดการเรียนรู้รูปแบบเรียนที่บ้าน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ตามแนวทางการจัดการเรียนสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการดำเนินการผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ตาม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) อย่างเคร่งครัด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*