นักเรียนรับ – ส่งเอกสารการเรียนรู้และอาหารเสริม (นม)

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ นัดหมายนักเรียน รับ – ส่งเอกสารการเรียนรู้รูปแบบเรียนที่บ้านและอาหารเสริม (นม) ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพบปะครูประจำชั้น รับฟังแนวทางการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้คู่ความปลอดภัย ณ อาคารมุกดาวดี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*