นักเรียนเข้าร่วมโครงการยุวชนจิตอาสา สร้างพลังชุมชน

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวอาภาพร เรียนชัย ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ให้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๕ คน เข้าร่วมโครงการยุวชนจิตอาสา สร้างพลังชุมชน จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนใต้ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ สติปัญญา ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*