นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการ การพูด อ่าน เขียนภาษาไทย นักเรียน

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกาชาดจังหวัดภูเก็ต ศึกษานิเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าติดตาม ตรวจเยี่ยม ศึกษาข้อมูลกระบวนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียน ให้สามารถพัฒนาทักษะของตนเองจนนำไปสู่การอ่านออกและเขียนได้ในที่สุด โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมนำเสนอข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ  

Leave a comment

Your email address will not be published.


*