นำเสนอผลงานประกอบการพิจารณาคัดเลือก รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นำเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล IQA AWARD ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้านกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ตามบริบทของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ และได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่น ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*