บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ ขอขอบคุณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการให้ความอนุเคราะห์มอบหนังสือ จำนวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มทักษะและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และเสริมสร้างสังคมแห่งกิจกรรมการเรียนรู้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*