บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดเครื่องดื่ม (ประเภทนม) ให้กับนักเรียน

บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดเครื่องดื่ม (ประเภทนม) ให้กับนักเรียน

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
ชุดเครื่องดื่ม (ประเภทนม) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ บริษัท ดีเอ็มดีแอล จำกัด (มหาชน) ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน ชุดเครื่องดื่ม (ประเภทนม) ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเรือ

  ในการนี้ โรงเรียนบ้านท่าเรือ โดยว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.


*