บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” กับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สถานศึกษาพื้นที่อำเภอถลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองดีของประเทศในอนาคต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*