ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน ๖ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบริบท โครงสร้าง ภาระงานของสถานศึกษา การประพฤติปฏิบัติตน การประเมินผลการฝึกประสบการณ์แนะนำครูพี่เลี้ยง ครูประจำชั้นและ
ข้อกำหนดการฝึกประสบการณ์ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนด ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*