ประกาศโรงเรียนบ้านท่าเรือ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง  และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านท่าเรือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงกำหนดรายละเอียดการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*