ประชุมการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (TSQM-A)

วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผุ้อำนวยการสถานศึกษา นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าเรือ พร้อมด้วยนางสาวกฤตยพร สกุลจันทร์ นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (TSQM-A) เพื่อออกแบบแผนการขับเคลื่อน (Action plan) ระยะเวลา ๓ ปี พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกที่เหมาะสมกับจังหวัด มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการตั้งแต่กระบวนการไปจนถึงผลลัพธ์ จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ โรงแรม My Beach Resort จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*