ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ (ภาคี ๔ ฝ่าย)

           วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ
ประธานการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ดำเนินการจัดการประชุม
ภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เพื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*