ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

      วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ดำเนินการจัดการประชุมภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เพื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อาคารโรงอาหาร โรงเรียนบ้านท่าเรือ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*