ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

           วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรายงานความพร้อมการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และหารือแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
พร้อมนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*