ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

   วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โดย ว่าที่ ร.ต.วชิรพันธุ์  บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงนโยบาย รูปแบบการจัดการเรียนการสอน มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๑๙ และพบปะคุณครูประจำชั้นเพื่อหารือสร้างข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ซึ่งการประชุมแบ่งออกเป็น ๓ รอบ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ที่สละเวลามารับฟังแนวนโยบายและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Leave a comment

Your email address will not be published.


*