ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติและรับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practic) ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมรับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a comment

Your email address will not be published.


*