ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านท่าเรือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โดยนำวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมาเป็นทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งยังเป็นการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำหลักสูตรให้ตอบสนองต่อทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ รู้เท่าทันเปลี่ยนแปลง น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Leave a comment

Your email address will not be published.


*