ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียนของครูผู้สอน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ) สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๕ – ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ มอบหมายให้คุณครูอนุศักดิ์ วงศ์มูสา, คุณครูอาภาพร เรียนชัย, คุณครูศนาการณ์ นาวีว่อง และคุณครูทัดดาว ศิริรัตนพงค์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้และชั้นเรียนของครูผู้สอน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ) สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระทั้ง ๔ กลุ่มสาระ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Leave a comment

Your email address will not be published.


*